FAQS: Preguntes freqüents

 1. Vocabulari tècnic

  1. Què són les ZUC?
  2. Què és el Carnet de Tinença Cívica Responsable i quan s’implantarà?
  3. Què significa AG?
  4. Què significa AEG?
  5. Què significa OMPTV?
 2. Gossos a l’espai públic

  1. Puc portar sense lligar al meu gos?
  2. Puc deixar sense lligar al meu gos en una plaça?
  3. Puc portar al meu gos sense lligar pel carrer?
  4. El meu gos està obligat a portar morrió? (art. 21 OPTVA)
  5. Quins papers haig de lliurar a un Agent de la Guàrdia Urbana quan fan un control?
  6. Haig de recollir els excrements del meu gos?
  7. Haig de tirar aigua en els orins que faci el meu gos?
 3. Gossos qualificats com a potencialment perillosos, a l’espai públic

  1. Quin és la normativa que regeix les races GPP?
  2. Puc deixar anar a un GPP (Gossos potencialment perillosos) en algun lloc públic?
 4. Àrees de gossos

  1. On puc queixar-me si l’àrea de gossos on el porto està en males condicions?
  2. Cada quant han de netejar i desinfectar l’àrea de gossos?. (art. 25 OPTVA)
  3. És legal posar sofre als carrers?

1. Vocabulari tècnic

 1.1.- Què són les ZUC?

Les zones d’usos compartits en franges horàries determinen en quines vies i espais, i en quins horaris, els gossos podran anar sense lligar, reconeixent formalment el que es ve produint des de sempre de manera espontània. Es dotarà aquestes zones d’un catàleg d’elements comuns i senyalitzats i la seva posada en marxa anirà recolzada amb una acció informativa pel treball per la bona convivència i l’ús cívic dels espais (amb el requeriment d’haver obtingut els seus conductors o propietaris el Carnet de Tinença Cívica Responsable). No es plantegen aquestes zones en Parcs Urbans.

A hores d’ara s’està treballant amb els districtes la ubicació dels 73 espais d’usos compartits en franges horàries, un per barri.

 1.2.- Què és el Carnet de Tinença Cívica Responsable i quan s’implantarà?

Segons el concepte actual de l’ajuntament, el Carnet de Tinença Cívica Responsable s’obtindrà mitjançant una Declaració Responsable, prèvia a l’assoliment d’un mòdul formatiu sobre l’Ordenança Protecció Tinença i Venda d’Animals, que garanteixi el coneixement i el compromís del seu compliment, especialment el que està vinculat a la tinença responsable i les condicions perquè els animals puguin anar solts.

El seu incompliment no eximirà de l’aplicació de la sanció corresponent a la infracció comesa.

S’ha de promoure que aquest tràmit es pugui fer presencialment a les Oficines d’Atenció al Ciutadà i també mitjançant el Portal de Tràmits de l’Ajuntament com tots els tràmits vinculats a la tinença d’animals: censos, llicències de gossos potencialment perillosos, ..

El format serà bastant senzill per garantir l’accés generalitzat de la ciutadania però els continguts del mòdul formatiu seran bastant concrets per garantir el coneixement de l’Ordenança.

Serà un tràmit gratuït i amb continuïtat en el temps.

Serà obligatori el cens de l’animal per a accedir, per tant, que sigui un gos degudament identificat.

El règim de sancions serà el comú de l’Ordenança, especialment pel que fa a la conducció dels animals i el respecte per la bona convivència

El Carnet de Tinença Cívica Responsable s’implementarà amb el decret d’Alcaldia, encara sense data d’entrada en vigor.

 1.3.- Què vol dir AG?

Les AG són Àrees per Gossos en les que es poden trobar jocs per als animals, un mobiliari adaptat, un abeurador i vegetació. En aquestes zones els gossos podran anar solts.

 1.4.- Que vol dir AEG?

AEG significa Àrees d’Esbarjo per a Gossos que estan destinades a que els gossos puguin córrer, jugar i fer les seves necessitats.

Aquestes àrees tenen unes dimensions mitjanes que oscil·len entre els 300 i 400 m2 i són envoltades de tanques de fusta.

A l’interior podem trobar bancs, expenedors de bosses, papereres i una font dissenyada perquè puguin beure sense dificultat. A més, aquestes compten amb arbres per poder tenir ombra a les zones amb bancs.
També trobem panells informatius amb les obligacions dels responsables dels animals de recollir els excrements per poder contribuir amb el manteniment d’un bon estat de l’espai. En aquests, a més, es troben les dates de desinfecció del lloc.

 1.5.- Què vol dir OMPTV?

Les sigles OMPTV fan referència a l’Ordenança Municipal de Protecció, Tinença i Venda de d’Animals que està en vigor a la ciutat de Barcelona.

2.- Gossos a l’espai públic

  2.1.- Puc portar sense lligar al meu gos?

 • A les vies i espais públics no seran sancionats aquells supòsits en que els gossos vagi sense lligar, sempre que estiguin a prop del seu responsable, sota el controls visual i estiguin educats. (DT 4ª del OPTVA).
 • Als espais verd: no seran sancionats aquells supòsits en que els gossos vaguin sense lligar , sempre que estiguin a prop del seu responsable, sota el controls visual i estiguin educats. (DT 4ª del OPTVA).
 • No es permet la presencia de gossos en superfícies enjardinades i/o que ocasionin perjudicis als elements vegetals o de equipament d’aquets espais.
 • Als parcs urbans: resta d’aplicació l’obligatorietat de la condició de portar-los lligats, que estableix l’article 24.2.b) de la OPTVA, a excepció de les zones especialment indicades per l’oci dels animals.
 • Als parcs infantils (i jardins d’us per part de nens i el seu entorn): segons l’article 59.2.b), constitueix una infracció molt greu tindre gos als parcs infantils o jardins d’us per part dels nens i el seu entorn. Per això, no està permesa la seva presencia.
 • Els Gossos Potencialment Perillosos (GPP, PPP) han d’anar lligats sempre d’acord amb el article 2.1 de la Llei 10/1999 de 30 de juliol i amb l’article 53.3.c de l’OPTVA.

 2.2.- Puc deixar sense lligar al meu gos en una plaça?

Sí, podem deixar deslligat el nostre gos en una plaça, encara que, l’animal ha de romandre al costat de l’amo o persona que el passegi, sota del seu control visual i ha d’estar educat per respondre de les seves ordres verbals.

 2.3.- Puc portar el meu gos sense lligar pel carrer?

Si, podem deixar deslligat el nostre gos pel carrer, encara que, l’animal ha de romandre al costat de l’amo o persona que el passegi, sota del seu control visual i ha d’estar educat per respondre de les seves ordres verbals.

 2.4.- El meu gos està obligat a portar morrió? (art. 21 OPTVA)

Només estan obligats a portar morrió els gossos catalogats com potencialment perillosos. Són aquests:

a) Els que formen part d’una de les races següents o als seus encreuaments: Akita Inu, terrier de Staffordshire americano, bullmastiff, dòberman, dogo argentí, dogo de
Bordeus, fila brasiler, mastí napolità, pit bull terrier, presa canari, rottweiler, Staffordshire pit bull terrier, Tosa Inu o japonès.

b) Gossos que han sigut ensinistrats per l’atac i la defensa.

c) Gossos que reuneix algun dels requisits següents: que manifestin un caràcter marcadament agressiu o que hagin agredit persones o altres animals o que les seves característiques es corresponguin amb totes o la majoria de les que se mencionen a l’annex II del Real decreto 287/2002, de 22 de març, que desenvolupa la Llei estatal 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos. Aquesta perillositat potencial té que haver estat apreciada mitjançant una resolució de la autoritat municipal competent d’acord amb criteris objectius, tant d’ofici o després d’una notificació o denuncia, previ informe d’un veterinari oficial o col·legiat designat o habilitat per l’autoritat competent municipal.

L’Annex I del Real Decreto 287/2002, de 22 març considera que són potencialment perillosos els gossos afectats per totes o la majoria de les característiques següents:

a) Forta musculatura, aspecte poderós, robust, configuració atlètica, agilitat, vigor i resistència.

b) Marcat caràcter i gran valor.

c) Pel curt.

d) Perímetre toràcic compres entre 60 i 80 centímetres, altura a la creu entre 50 i 70 centímetres i peso superior a 20 kg.

e) Cap voluminós, cuboide, robusta, amb crani ample i gran i galtes musculoses i bombades. Mandíbules grans i fortes, boca robusta, ample i profunda.

f) Coll ample, musculós i curt.

g) Pit massís, ample, gran, profund, costelles arquejades i llom musculat i curt.

h) Extremitats anteriors paral·leles, rectes i robustes i extremitats posteriors molt musculoses, amb potes relativament llargues formant un angle moderat.

Aquest últim annex no acostuma a aplicar-se a la ciutat de Barcelona.

 2.5.- Quins papers haig d’entregar a un Agent de la Guardia Urbana quan fan un control?

Els documents que han d’ensenyar son: assentament de l’ANICOM o carnet AIAC, inscripció en el Registro Censal Municipal i el gos ha de portar placa identificativa. Si bé, tan sols amb mostrar la inscripció en el Registro Censal Municipal, seria suficient, ja que en el mateix s’inclou el número de microxip.

En el cas de no disposar en aquell moment de la documentació, ens han de fer un requeriment per l’entrega de la mateixa en 15 dies.

En el cas de gossos considerats potencialment perillosos, a més de la documentació ja esmentada han de mostrar, la llicència i l’últim rebut de pagament de l’assegurança obligatòria de responsabilitat civil per aquestes races.

 2.6.- He de recollir els excrements del meu gos?

Les deposicions han de ser recollides immediatament, prioritàriament amb sistemes impermeables i estancs, i col·locar-les de manera higiènicament acceptable dins les bosses pertinents i en els contenidors o escombraries. A més, s’ha de procedir immediatament a la neteja dels elements afectats.

La sanció per no procedir a la recollida de les deposicions fecals pot arribar als 300 €.

 2.7.- He de tirar aigua en els orins que faci el meu gos?

Si. En els article 23 b) i d) de l’OPTVA s’estableix que “Estan prohibides les miccions en les façanes dels edificis i mobiliari urbà” i “S’ha de procedir immediatament a la neteja dels elements afectats”. En conseqüència i tenint en compte aquestes infraccions e l’adequat i pràctic és netejar les miccions en edificis i mobiliari urbà amb una ampolla d’aigua.

3.- Gossos qualificats com a potencialment perillosos, a l’espai públic

 3.1.- Quina és la normativa que regeix les races GPP?

Per jerarquia normativa, les lleis aplicables són:

Barcelona:
Ordenança de Protecció, Tinença i Venda d’Animals de Barcelona (OPTVA) (articles 21, 22, 24.3, 53 i 54).

Catalunya:
Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la Tinència de gossos considerats potencialment perillosos.
Decret 170/2002, d’11 de juny, sobre Mesures en matèria de gossos considerat potencialment perillosos.

Espanya:
Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d’Animals Potencialment Perillosos.
Reial Decret 287/2002, de 22 de març, pel qual es desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos.

 3.2.- Puc deixar anar a un GPP (gossos potencialment perillosos) en algun lloc públic?

No, han d’anar lligats sempre d’acord amb l’article 2.1 de la Llei 10/1999 de 30 de juliol I amb l’article 53.3.c) de la OPTVA. La corretja, no pot ser extensible i inferior a 2 metres.

4.- Àrees de gossos

 4.1.- On puc queixar-me si a l’àrea de gossos on el porto està en males condicions?

Pots dirigir-te de forma presencial a qualsevol Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Barcelona o via telemàtica a:
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/queixes-i-suggeriments.

 4.2.- Cada quant han de netejar i desinfectar de les àrees de gossos?. (art. 25 OPTVA)

Tant les àrees d‘esbarjo per gossos como els pipicans es netegen cada dia, traient els excrements que no hagin sigut recollits pels responsables de els gossos. Aquest treball diari també inclou el buidatge de les papereres, l’escombrat i l’eliminació de qualsevol tipus de residu.

Aquest control diari de les àrees destinades a els gossos permet detectar els desperfectes que sovint fan aquests animals jugant, sobre tot rascant i fent sots en el paviment, que es arreglat amb la aportació de sauló.

Per evitar els mals olores i que s’aixequi pols, aquests espais es reguen de forma periòdica. Per una altra banda, cada mes es desinfecten en horari nocturn amb un producte completament innocu que te propietats bactericides, fungicides i viricides.

El manteniment d’aquests espais també inclou els treballs de jardineria que requereixen les plantes que els ornamenten i l’arranjament, quan es necessari, del mobiliari urbà (bancs, papereres i pictogrames).

 4.3.- És legal posar sofre als carrers?

A Barcelona està prohibit posar sofre als carrers, és una substància nociva per a la salut, sobretot en el cas de ser inhalat, ingerit o per contacte amb la pell per la qual cosa queda prohibit el seu abocament.