Codi ètic

FONAMENTS ÈTICS I LÍNIA D’ ACTUACIÓ DE LA PLATAFORMA

 • Pel que fa als objectius de la Plataforma 
 1. L’ objectiu de la Plataforma Espaigosbcn és unir forces amb totes les persones responsables de gossos de Barcelona que ho desitgin, amb la finalitat de ser un interlocutor amb l’ Ajuntament a l’ hora de fer el desplegament de l’ Ordenança Municipal de Protecció, Tinença i Venda d’ Animals, aprovada per l’ Ajuntament de Barcelona el 2014, pel que fa al disseny i distribució dels espais de llibertat amb gos, on s’ inclouen els espais compartits i les zones d’ esbarjo ( tancades) previstos a la ciutat.
 2. És objectiu d’ aquesta Plataforma lluitar per tal que Barcelona compti amb espais suficients i adients que permetin la correcta socialització i esbarjo dels gossos que hi viuen.
 3. Entenem que, el disseny i ubicació d’ aquests espais, s’ haurà d’ adaptar a les característiques específiques de cada barri/districte de la ciutat, per la qual cosa és imprescindible fer un estudi i projecte específics per a cadascun d’ ells.
 4. Des de la Plataforma Espaigosbcn creiem fonamental generar una sana convivència entre tots i totes les ciutadans i ciutadanes de Barcelona, tinguin o no gos, i per assolirla partim de quatre pilars : educació, tolerància, respecte i empatia. Des d’ aquesta perspectiva, expressem la nostra voluntat de col·laborar amb l’ administració a l’ hora d’ endegar campanyes educatives, de sensibilització, etc.
 5. No és objectiu de la Plataforma Espaigosbcn recaptar diners ni demanar cap mena d’ aportació econòmica, ni als seus membres ni fora del seu àmbit d’ actuació ( entitats o persones individuals). Sí es podran fer actes o recollir fons, de forma sempre voluntària, per tal de fer front a les despeses de divulgació com impressió de cartells, tríptics informatius, etc.
 6. Totes les actuacions, ja siguin reivindicatives o de promoció, aniran dirigides a vetllar pel benestar dels gossos i afavorir una convivència sana i enriquidora entre tots/es els/les ciutadans/es de Barcelona, tinguin o no tinguin gos.
 7. Entenem que, les persones responsables d’ un gos, coneixen quines són les seves obligacions, entre d’ altres, recollir els seus excrements, evitar conductes que puguin suposar una molèstia per a la resta de ciutadans/ciutadanes o vetllar per a que no malmeti equipament urbà.
 • Pel que fa al benestar dels gossos 
 1. Entenem que tota persona que decideix tenir un gos a casa ha de conèixer i assumir de forma immediata les responsabilitats que aquest acte implica, la qual cosa suposa Tenir cura del benestar de l’ animal, físic i psicològic. Cal informar-se per tal de saber quines són les necessitats de l’ animal, tant pel que fa a l’alimentació com a la salut física i mental. Entenem que responsabilitzar-se d’ un gos no es limita a posar-li menjar i aigua i treure’l a passeig per a que faci les seves necessitats fisiològiques. Un gos és un ésser viu, amb unes característiques i necessitats específiques, que poden variar en funció de la raça, i que cal cobrir.
 2. En aquest sentit compartim plenament el Principi de les 5 Llibertats per al Benestar Animal, formulat els anys 90 per la FAWX ( The United Kingdom Farm Animal Welfare Council) :
 3. Llibertat de no experimentar set, gana o malnutrició
 4. Llibertat de no patir incomoditats ( aixopluc i zona de descans còmoda)
 5. Llibertat de no patir dolor, dany físic o malalties ( prevenció o diagnòstic i tractament)
 6. No experimentar por o estrès ( tracte i condicions per evitar patiment mental)
 7. Llibertat per expressar la conducta natural de l’ espècie. Amb aquesta finalitat cal proporcionarlos espai suficient, infraestructures adients i companyia d’ animals de la seva mateixa espècie, per tal que hi puguin interactuar.
 8. Així doncs, les persones membres de la Plataforma rebutgem de ple qualsevol actitud/comportament que posi en perill el benestar del gos. Per tant, i d’ acord al que estableix l’ Ordenança MPTV, no acceptem l’ ús de collarets de càstig o de descàrregues elèctriques sota cap concepte ni acceptem mètodes d’ educació/ensinistrament que impliquin la utilització d’ aversius i/o càstigs que puguin suposar un perjudici físic o psicològic per al gos.
 9. D’ altra banda, entenem que, per tal de preservar la llibertat per expressar la conducta natural de l’ espècie, és l’ Administració qui ha de definir els espais públics que ho afavoreixin. I, naturalment, quan diem espais no ens referim a pipicans de 700m2, doncs aquests no poden assumir la quantitat de gossos i gosses que diàriament passegen per parcs i/o places de Barcelona ni permeten la seva correcta socialització.
 • Pel que fa a les persones participants/membres 
 1. Pot adherir-se a la Plataforma qualsevol persona que ho desitgi, ja sigui a títol individual o bé com a integrant d’ altres entitats relacionades amb els nostres objectius. En el cas d’ entitats o grups estructurats de persones que comparteixin aquests objectius, serà d’ interès designar-ne un/a representant que assisteixi a les reunions, participant en la presa de decisions, i aportant el parer de la seva entitat.
 2. Tota persona i/o entitat adherida a la Plataforma Espaigosbcn, accepta implícitament els seus Fonaments Ètics i Línia d’ Actuació.